Revízie brán

Vykonávame odborné prehliadky – revízie zdvíhacích zariadení a odborné skúšky – revízne skúšky zdvíhacích zariadení na vyhradených technických zariadeniach – zdvíhacie zariadenia, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a, Zákona NR SR . 124/2006 Z. z. a poda § 9 a § 13 Vyhlášky MPSVaR SR . 508/2009 Z. z. v rozsahu Bf – zvisle posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.

Pri kadej revízii priemyselnej brány sa podrobne prekontrolujú a preskúšajú všetky súasti brány, jej prípadné opotrebovanie, poškodenie a funknos pri plnej prevádzke brány a preskúma sa technická dokumentácia zariadenia. V prípade nedostatkov navrhneme riešenie na ich odstránenie.

Revízna správa vyhotovená našim revíznym technikom zdokumentuje technický stav priemyselnej brány V prípade nedostatkov navrhneme riešenia na ich odstránenie.

Bevax