Exteriérové

TYP "60" 

Prevedenie lamiel o šírke 60mm s modenizovaným prevedením nosiov lamiel. Zvyšuje odolnos proti poškodeniu.

Vlastné lamely alúzie s postrannými vodiacimi koajnicami - toto osadenie má za následok aleko vašiu stabilitu pri náporovom vetre. alúzie dodávame s ochranným kastlíkom, v ktorom je uloený kompletný mechanizmus na obsluhu alúzie

Ovládanie týchto alúzií je runé a to pomocou prevodovky s kukou. alšia z moností je ovládanie elektromotorom s celou škálou moností od centrálneho, iakového a po osadenie inteligentných idiel, ktoré majú úlohu sníma osvietenie budovy a teploty. Po vyhodnotená automaticky nastavujú polohu lamiel alúzií

TYP "90"

Je modetnizovaná exteriérová alúzia. Lamela je v tvare písmena "Z". Týmto ideálnym tvarom sa dosiahne presné dosadnutie lamiel do seba. Zvaší sa dokonalos zatienenia, ktoré sa blíi k predokenným roletám. V hrane kadej lamely je osadená lišta z mäkkej gumy, ktorá dosadne na predchádzajúcu lamelu a utesní medzeru medzi nimi. Ovládanie, osadenie a spôsob montáe je zhodný s typom "60"

 • horný nosník 58x56 mm z pozinkovaného plechu
 • spodná lišta a vodiace koajnice z extrudovaného hliníka
 • textbanda a rebrík zo špeciálnych syntetických vlákien s obsahom Kevlaru / nehoravá látka, zabezpeuje odolnos proti rozahovaniu a ostatným mechanickým poškodeniam/
 • lamely hliníkové, valcované do tvaru Z
 • obojstranne farebne upravené, široké 90 mm
 • Z-90 po celkovom uzamknutí alúzie tvoria vemi tesný pancier, odolný voi prenikaniu slneného svetla
 • vodiace kolíky lamiel sa vyrábajú z vemi odolných hliníkových odliatkov / nie plastových, na ktoré zle vplýva vysoká alebo nízka teplota/ nie sú krehké pod vplyvom silných úinkov vetra
 • na jeden pohon sa dá spoji viac alúzií, maximálne 3 alúzie na jeden pohon, motor musí by umiestnený v strede zostavy
 • musí sa dodra pravidlo, e na kadú stranu môe by maximálne 5 loísk(otoný mechanizmus)

 

TYP C80

 

 • horný nosník 58x56 mm z pozinkovaného plechu
 • spodná lišta a vodiace koajnice z extrudovaného hliníka
 • textbanda a rebrík zo špeciálnych syntetických vlákien s obsahom Kevlaru / nehoravá látka, zabezpeuje odolnos proti rozahovaniu a ostatným mechanickým poškodeniam/
 • lamely hliníkové, valcované do tvaru C
 • obojstranne farebne upravené, široké 80 mm
 • vodiace kolíky sú nitované na koncoch lamiel
 • na jeden pohon sa dá spoji viac alúzií. Maximálne 3 alúzie na jeden pohon, motor musí by umiestnený v strede zostavy.
 • musí sa dodra pravidlo, e na kadú stranu môe by maximálne 5 loísk(otoný mechanizmus)

 

SAMONOSNÝ SYSTÉM

SS - Self Supporting Systém (samonosný systém) je ideálny tam, kde nie je moná montá horného nosníka a to z dôvodu napr. hrubej vrstvy zateplenia stavby at. alúzie v systéme SS sa montujú za pomoci špeciálnych konzol pre uchytenie vodiacich líšt, ktoré dria celú alúziu. Rozmery konzol A-SS musia by zadané v objednávke od klienta

Bevax